REKLAMA

Dne 01.03.2012 podal tehdy ještě odbor rozvoje města (dnes odbor správy majetku) dotaci na zateplení Domova pro seniory u Pramene Louny v rámci 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast podpory 3.2.1. – Realizace úspor energie.

 

REKLAMA

Hlavním cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností objektu a zabránění úbytkům tepla. Realizací projektu dojde ke snížení provozních nákladů, snížení emisí vypouštěných do ovzduší a zároveň ke zlepšení vzhledu budovy.

Požadována byla dotace v částce 9.452.700 Kč, tj. 90 % z celk. způs. výdajů, které činily dle projektové dokumentace 10 503 000 Kč (celkové náklady dle PD byly 27.745.684 Kč).

Dne 28.11.2012 město obdrželo tzv. Registrace akce, na základě které jí byla přiznána dotace v požadované výši – viz výše.

Po té bylo v březnu 2013 vyhlášeno výběrové řízení na realizátora akce, ve kterém zvítězilo Sdružení společností pro Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory U Pramene Louny zastoupené Představitelem sdružení firmou Lounská stavební, spol. s r.o., Husova 2975, 440 01 Louny, s celkovou cenou 14.338.782 Kč vč. DPH.

Po zaslání všech podkladů s konečnou částkou za realizaci díla bylo 05.11.2013 vydáno Ministerstvem pro životní prostředí ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslána smlouva o poskytnutí dotace se státním fondem životního prostředí, která byla dne 26.11.2013 schválena radou města a následně podepsána starostou města. Na základě těchto dvou právních aktů bude město Louny v roce 2014 prostřednictvím žádosti o platbu uplatňovat dotaci vycházející ze skutečných nákladů, v konečné výši 5.223.403.80 Kč.

REKLAMA